• Gratis forsendelse over 90€

 • 100 DAGES RETURRET

 • Gratis forsendelse over 90€

 • 100 DAGES RETURRET

Terms & Conditions

Butikkens forretningsbetingelser

§1 Generelle bestemmelser.

1.Forretningsbetingelserne fastlægger reglerne for gennemførelse af køb i Butikken i tilfælde af Kunder, der som forsendelsesadresse angiver et sted, der befinder sig på polsk territorium.

2. Følgende begreber har i nærværende forretningsbetingelser følgende betydning: a) Hverdage - alle ugens dage fra mandag til fredag, med undtagelse af dage, som ved lov er helligdage; b) Kunde - person, som gør brug af Butikken, som er en fysisk fuldmyndig person (således i princippet fyldt 18 år), juridisk person eller en organisation, som ikke er en juridisk person, men som loven giver ret til indgåelse af en retshandel. c) Forbruger – en fysisk person, som foretager en retshandel, som ikke direkte er forbundet med erhvervsaktivitet eller professionelt arbejde (Civilkodekset art. 221). d) Kundekonto – samling af informationer om Kunden, og også om de handlinger Kunden har foretaget indenfor Butikkens rammer (herunder: kundedata som tjener til gennemførelse af afgivne bestillinger, købshistorie, status for gennemførelse af løbende bestillinger). e) Forretningsbetingelser - nærværende forretningsbetingelser f) Butikken eller Internetbutikken - internetbutikken, som virker på adressen www.bittersweetparis.pl som drives af sælgeren, ved hjælp af hvilken Sælgeren tilbyder varer til Kunderne; Second seller for EUR payments - Domaris OU, with its main office at Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 10, 10148, email address: info@bittersweetparis.com. g) Sælgeren - CHANGE INTO COLOURS SP. Z O.O. med primær virksomhed på adressen: ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała, NIP (skattenummer): 547-222-20-70, Regon (statistisk nummer): 387705172, e-mail: info@bittersweetparis.com h)Fast lagringsmedie - materiale eller redskab, som gør det muligt for forbrugeren eller virksomheden at opbevare information, som er rettet personligt til vedkommende, på en måde som muliggør adgang til denne information i fremtiden i en periode, som svarer til de formål, til hvilke denne information tjener, og som gør det muligt at genskabe lagret information i en uændret form (art. 2 pkt. 4 i Lov af 30. maj 2014 om Forbrugerrettigheder, Dz.U. /polsk Lovtidende/ 2014 position 827).

3.De i Butikken angivne priser udgør ikke et tilbud som forstået ved Civilkodeksets bestemmelser, men udelukkende en indbydelse til at indgå en aftale.

4.Priserne i Butikken er angivet i polske zloty (bruttopriser). Priserne inkluderer ikke leveringsomkostninger og betalingsformidling -, om hvis størrelse Kunden træffer beslutning hver gang under afgivelse af bestillingen. Den endelige pris i forhold til den pågældende salgsaftale for Varer, fastlægges under afgivelse af tilbud (bestilling) i overensstemmelse med §3 stk. 1 i 2.

5.Kampagnetilbud i Internetbutikken bittersweetparis.pl kan ikke kombineres med andre kampagnetilbud. I forbindelse med udsalg er rabatkoder ikke aktive.

§2 Registrering af konto

1.Kunderne har mulighed for at registrere sig på Butikkens portal, hvilket medfører oprettelse af Konto.

2. Registrering forestår gennem: a) Kundens udfyldning af en registreringsformular, som er tilgængelig på Butikkens internetside (formularen viser sig efter at have valgt den relevante underside i Butikken, eller under afgivelse af bestilling). I den forbindelse er det påkrævet, at mindst de felter, som er angivet som obligatoriske, udfyldes. Det er: for- og efternavn eller virksomhedsnavn, bopælsadresse, forsendelsesadresse (hvis den afviger fra bopælen) samt elektronisk postadresse, og i tilfælde af virksomheder, også firmanavn og NIP (skattenummer). b) accept af indholdet af Forretningsbetingelserne samt cookie-politik.

3. Efter at have udfyldt registreringsformularen, vil der til den af Kunden angivne elektroniske postadresse blive fremsendt en besked med anmodning om at bekræfte de opgivne oplysninger - ved at klikke på det i beskeden indeholdte link. Kundekontoen oprettes i samme øjeblik den bekræftes.

4. Kunden kan til enhver tid slette sin konto i Butikken ved fremsendelse af en relevant anmodning til adressen: info@bittersweetparis.com.

5. Sælgeren kan også slette den pågældende Kundes konto i tilfælde af at denne krænker Forretningsbestemmelserne, og i særdeleshed såfremt Kunden: a) under registrering i Internetbutikken angav usande, upræcise eller ikke aktuelle oplysninger, som var vildledende eller krænkede tredjemands rettigheder, b) ved hjælp af Internetbutikken har krænket tredjemands ære og værdighed, i særdeleshed den personlige integritet hos Internetbutikkens andre kunder. I så fald accepteres gentagen registrering ikke.

6. Sletning af Kontoen har ikke nogen indflydelse på tidligere juridiske transaktioner, som Sælgeren har foretaget med Kunden ved hjælp af Butikken.

§3 Ansvar for fejl

1. Sælgeren bærer ansvaret for fejl på Varerne indenfor rammerne af de almindeligt gældende lovbestemmelser, herunder særligt bestemmelserne om produktansvar for fejl indeholdt i Civilkodeksets (af 23. april 1964 Dz.U. /Polsk Lovtidende/ fra 2014 position 121) art. 556

2. Fejl på varer (reklamationer) kan indgives ved hjælp af elektronisk post til adressen info@bittersweetparis.com eller skriftligt til sælgerens adresse som angivet i §1. I indholdet af reklamationen skal Kunden så vidt muligt angive: a) beskrivelse af fejlen, herunder særligt: hvad består fejlen i og hvornår har den vist sig, b) datoen for hvornår fejlen blev opdaget, c) hvad Kundens krav i forbindelse med reklamationen består i, - i den forbindelse vil manglen på nogen af ovenstående elementer i reklamationsanmeldelsen, som foretaget af en kunde, der er forbruger, ikke være til hinder for behandling af reklamationen. Fremsendelse af komplet dokumentation kan dog fremskynde processen.

3. En kunde, som gennemfører sine rettigheder på basis af produktansvar, er forpligtet til på Sælgerens omkostning at levere den fejlbehæftede vare på adressen: ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała.

4. Sælgeren er forpligtet til at Levere Kunden den bestilte vare i overensstemmelse med alle de på internetsiden indeholdte specifikationer. Dette vedrører produktets størrelse, udførelsesmåde, det materiale produktet er udført i samt grafikken på det indkøbte produkt.

5. Såfremt Kunden konstaterer mangler ved det indkøbte produkt, i forhold til omtalen i de specifikationer, der var indeholdt i butikken, har denne ret til indgive reklamation, hvor dette påpeges som en produktfejl.

6. Sælgeren er forpligtet til at levere kunden en vare uden fejl, i ubrugt stand og er fuldt ansvarlig for transporten af det solgte produkt. Sælgeren er således ansvarlig for fejl på genstanden i overensstemmelse med bestemmelserne i Civilkodekset, i særdeleshed artiklerne 556 samt 5561-5563.

§4 Persondata

1. Sælgeren behandler udelukkende Kundernes persondata i det omfang, der er forudset i lovbestemmelserne herom, i særdeleshed Lov af 29. august 1997 om Beskyttelse af Persondata - (Dz.U. /polsk Lovtidende/ 02.101.926 med senere ændringer) eller nærværende Forretningsbetingelser.

2. Sælgeren er forpligtet til at gøre brug af de nødvendige tekniske og organisatoriske midler med henblik på at beskytte de anvendte persondata.

3. Gennem bestilling af kontoregistrering eller afgivelse af bestilling i overensstemmelse med §2 og 3, samtykker Kunden i behandling af de i registreringsformularen eller bestillingen angivne persondata, med henblik på gennemførelse af Sælgerens pligter, som disse fremgår af aftalen med Kunden, og også nærværende Forretningsbetingelser (herunder særligt - til fremsendelse af varer, udstedelse af faktura og gennemførsel af løbende korrespondance).

4. I de i Lov om Beskyttelse af persondata fastsatte tilfælde og betingelser, herunder særligt art. 24 samt art. 32-35, har Kunden ret til indsigt i indholdet af sine personoplysninger samt til at rette i disse eller slette dem.

5. Kunden kan samtykke i Sælgerens behandling af dennes persondata af marketinghensyn, og også samtykke i fra Sælgeren at modtage salgsmateriale ved hjælp af elektronisk kommunikation.

6.Kundens afgivelse er i ethvert tilfælde frivillig - med det forbehold, at nogle oplysninger er nødvendige for Sælgeren for at kunne gennemføre den ved hjælp af Butikken indgåede salgsaftale.

7. Kundens persondata kan videregives til tredjepart i tilfælde af, at sådanne rettigheder eller pligter fremgår af lovbestemmelser.

§5 Tekniske krav, forbud mod anbringelse af ulovligt indhold, reklamation over Butikkens virke.

1. Ved hjælp af Butikken stiller Sælger muligheden for gratis brug af følgende ydelser, som leveres elektronisk, til rådighed for Kunderne (som forstået ved Lov af 18. juli 2002 om Levering af Tjenesteydelser ved hjælp af elektronisk kommunikation Dz.U. /polsk Lovtidende/ 2002.144.1204 med senere ændringer): a) indholdet af Butikken stilles til rådighed b) indgåelse af salgsaftaler med Sælgeren vedrørende Varer, som leveres ved hjælp af Butikken, på de i nærværende Forretningsbetingelser fastsatte betingelser.

2. Med henblik på anvendelsen af ovenstående ydelser, bør Kunden disponere over: udstyr som muliggør forbindelse med internettet og besiddelsen af et operativsystem, internetforbindelse, nødvendige programmer (webbrowser) samt en konto til elektronisk post.

3. Principperne for Sælgers opbevaring af cookies på Kundens udstyr, og også Sælgerens adgang til disse cookies, er nedfældet i virksomhedens Cookies-Politik, som udgør et bilag til nærværende forretningsbetingelser.

4. Kunden forpligter sig til ikke indenfor Butikkens rammer at anbringe indhold (fx kommentarer) af ulovlig karakter - herunder særligt indhold, som opildner til vold eller pornografi eller indhold som krænker tredjeparts rettigheder. Såfremt Sælger modtager information fra offentlige myndigheder eller en troværdig besked om den ulovlige karakter af det af Kunden leverede opbevarede indhold, kan Sælger forhindre adgang til dette indhold.

5. Kunden forpligter sig til:

a)ikke at anvende Butikken på en måde, som forstyrrer dens drift, i særdeleshed gennem anvendelse af nærmere bestemte programmer eller udstyr,

b) ikke at foretage tiltag så som: indenfor rammerne af Internetbutikken at rundsende eller anbringe ikke bestilte tilbud (spam),

c)brug af Internetbutikken på en måde, som ikke er belastende for andre kunder eller Sælger,

6. I tilfælde af utilfredshed med Butikkens aktiviteter, har kunden mulighed for at indgive en reklamation ved hjælp af elektronisk post til adressen: info@bittersweetparis.com. Kunden informeres indenfor 14 dage fra Sælgerens modtagelse af reklamationen om måden, hvorpå denne behandles. Denne information fremsendes til den elektroniske postadresse, som reklamationen blev afsendt fra.

§6 Aftalens længde

1. I det øjeblik kunden afgiver bestilling, indgår denne en aftale med sælgeren, som gælder fra bestillingsøjeblikket til det øjeblik, hvor produktet leveres til kunden. Den periode, indenfor hvilken sælgeren forpligter sig til at overdrage pakken til en kurer, bør ikke overstige 14 dage.

2. Kunder, som er forbrugere, kan træde tilbage fra varesalgsaftalen uden angivelse af nogen form for årsag. Fristen for tilbagetræden fra aftalen udløber 90 dage efter at Forbrugeren er kommet i besiddelse af varen, eller fra den dag, hvor en af kunden angivet tredjepart, ud over transportfirmaet, kom i besiddelse af genstanden.

3.I tilfælde af Kundens tilbagetræden fra varesalgsaftalen på den i nærværende paragraf angivne måde: a) Skal Kunden omgående tilbagesende Varen til Sælgeren ved hjælp af den formular, som befinder sig HER, til adressen ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała, og under ingen omstændigheder senere end 14 dage fra dagen, hvor kunden trådte tilbage fra varesalgsaftalen. Fristen anses for overholdt, såfremt Kunden sender Varen tilbage inden udløbet af fristen på 14 dage. De direkte omkostninger ved returnering af Varen dækkes af Kunden. b) Sælger returnerer Kunden alle de af denne modtagne betalinger, bortset fra leveringsomkostninger, omgående og under ingen omstændigheder senere end 14 dage fra kundens tilbagetræden fra varesalgsaftalen. Sælgeren refunderer betalingerne med anvendelse af den samme betalingsmetode, som Kunden anvendte i den oprindelige transaktion, med mindre Kunden samtykker i en anden løsning. Kunden vil under ingen omstændigheder bære nogen form for gebyrer i forbindelse med returneringen.

4.Såfremt der ikke er mulighed for at gennemføre bestillingen indenfor den i ovenstående punkt 6. angivne frist, informerer Sælgeren Kunden om dette ved hjælp af elektronisk post, til den adresse som blev angivet ved registrering af Kontoen eller afgivelse af bestilling, hvorefter hele den modtagne pengesum returneres til Kunden - med mindre Kunden samtykker i en forlænget periode, inden varen modtages. Dette vedrører i særdeleshed varer, som kræver tilpasning til den konkrete Kundes individuelle behov.

§7 Tvister

1.I tilfælde af tvister opstået på basis af forretningsbetingelserne eller salgsaftalen, har kunden mulighed for at gøre brug af udenretlige måder til behandling af reklamationer og forfølgelse af krav.

2. Alle tvister vil kunne afgøres uden at engagere retssystemet. Kunden har mulighed for at gøre brug af tre andre metoder til afgørelse af tvister: a) indgivelse af en begæring til det faste Forbrugerankenævn – tvisten afgøres af en voldgiftsdommer; b)indgivelse af en begæring om mægling til for eksempel handelskammeret – tvisten afgøres af en mægler; c)indsendelse af en klage ved hjælp af ODR-klageportalen http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

§8 Ændringer af forretningsbetingelserne

1. Sælgeren har ret til at ændre bestemmelserne i nærværende Forretningsbetingelser. I så fald: a) registrerede Kunder informeres om ændringerne ved hjælp af elektronisk post, til den adresse som blev angivet ved registreringen - mindst 14 dage inden ændringerne træder i kraft. b) registrerede Kunder bliver bedt om at acceptere ændringerne i forretningsbetingelserne, så snart de logger på.

2. Manglende accept af forretningsbetingelserne er ensbetydende med omgående opsigelse af aftalen om levering af elektroniske ydelser, angivet i §10 i nærværende forretningsbetingelser og sletning af kontoen - med forbehold for nedenstående §11 stk. 3

3. Ændringer af forretningsbetingelserne vil på ingen måde krænke Kundernes erhvervede rettigheder, i særdeleshed vil de ikke have indflydelse på afgivne bestillinger - som vil blive gennemført efter de hidtidige bestemmelser.

§9 Kontakt Kunden har mulighed for at tage kontakt til Internetbutikken gennem e-mailbeskeder til adressen info@bittersweetparis.com.

§10 Afsluttende bestemmelser Det relevante lovvalg for nærværende forretningsbetingelser, og også for enhver form for aftaler indgået i forbindelse med gennemførelse af disse (herunder i særdeleshed varesalgsaftaler) er polsk lov.

BETALINGSMETODER
 • Za pobraniem
 • Mastercard
 • Visa
 • American Express
 • PayPal
 • PayU
 • Sofort
 • Ideal
VORES SAMARBEJDSPARTNERE
 • Poczta Polska
 • inPost Kurier
 • Paczkomaty inPost
 • DPD
 • GLS
 • PACKETA
© 2024 Change Into Colours